આઝાદી નો મહોત્સવ આવ્યો 


[blue][b]આઝાદી નો મહોત્સવ આવ્યો

સાથે ઘણા વિચારો લાવ્યો,

ગાંધી સરદાર  યાદ આવ્યા,

હવે તો , નેતા ઓ બસ પૈસા જ ખાય છે,

નથી રસ હવે કોઇ ને ખેડૂત કે ખેતી માં,

સિમેન્ટ ના જંગલો માં જ રસ છે,

નથી રસ હવે કોઇ ને રમત માં

બસ સટ્ટાખોરી માં જ રસ છે,

ત્રેંસઠ પૂરા થયા આમ જ સદી પણ થશે ,

અહીં તો ભ્રષ્ટાચાર પણ સદી ગયો છે.

આ તો બસ ગાંધી – સરદાર યાદ આવ્યા,

આઝાદી નો મહોત્સવ આવ્યો
[red][b](મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements