… પ્રેમ …

પ્રેમ ની કોઇ ભાષા નથી ,
પ્રેમ ની કોઇ વ્યાખ્યા નથી ,

પ્રેમ એટલે નિર્દોષ બાળક ની આંખ ,
પ્રેમ એટલે નિર્દોષ પારેવા ની પાંખ ,

પ્રેમ એટલે ઘટાદાર વૃક્ષ ની છાયા ,
પ્રેમ એટલે કૃષ્ણ ની જ બધી માયા ,

પ્રેમ એટલે વિશ્વાસ , પ્રેમ એટલે જીવન ..

  • મેહુલ ત્રિવેદી

(પ્રેમ નો માણસ)
9723893120

Advertisements