ચાલવાની છે મજા

પ્રેમ ને મસ્તીના માર્ગે
ચાલવાની છે મજા

સપના કંઇ મજા ના હતા
કોઇ રંગીન તો કોઇ ગમગીન હતા

કંઇ ભૂલાયા સપના રસ્તા માં,
કંઇ વિખરાયા કોઇ યાદો માં

તો યે આવી છે મજા અહીં
જમાના ની ચાલ માં

ના વચન ની તરસ
ના કોઇ ઉપદેશ નો બોજ

ના કોઇ સવાલ
બસ આવી છે મજા
પ્રેમ ને મસ્તી ના માર્ગે ચાલતા.

(મેહુલ ત્રિવેદી)
પ્રેમ નો માણસ

Advertisements