હસતો રહ્યો છુ


અપમાનો સહ્યા ઘણા

છતા હસતો રહ્યો છુ,

ઠોકરો ખાધી ઘણી

છતા હસતો રહ્યો છુ,

લાતો ખાધી ઘણી

છતા હસતો રહ્યો છુ,

પ્રભુ , તારી પર છે શ્રડ્ધા

અને એટલે જ ,

આપી અપાર વેદના

અને સહતો રહ્યો છુ.

(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements