તમે સ્મિત રેલાવ્યુ , અમારે ભર ઉનાળે “મેહુલિયો” વરસ્યો.

( મેહુલ ત્રિવેદી )

Advertisements