રંગાઈ લો


જે રંગે રંગાવાય તે રંગે રંગાઈ લો ,

કાલે કોણ ક્યાં હશે કોને ખબર ?

પ્રીતડી કરી છે તો રીત પણ સંભાળી લો,

જે રંગે રંગાવાય તે રંગે રંગાઈ લો ,

ક્યાં છે એ ગોપી અને ક્યાં છે એ રાધા ,

ક્યાં છે એ વ્રજ અને ક્યાં છે મારો કાનો ?

જે રંગે રંગાવાય તે રંગે રંગાઈ લો ,

ક્યાં છે એ લાગણી ને એ નટખટ તોફાન ?

ભક્તિ નો પ્રેમ અને સ્નેહ નો સંગાથ લઈ ને

જે રંગે રંગાવાય તે રંગે રંગાઈ લો ,

ક્યાં છે એ વ્રજ અને ક્યાં છે મારો કાનો ?

કાલે કોણ ક્યાં હશે કોને ખબર ?

જે રંગે રંગાવાય તે રંગે રંગાઈ લો ,
(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements