યાદો જતી નથી


યાદો જતી નથી

વાતો થતી નથી

રાહ જોઉ છુ શેની

કે કોની ખબર નથી

રાતો જતી નથી

દિવસો વહી જાય છે

મેહુલ ના તમારી યાદ માં

તમારી રાહ માં

ક્યારે પ્રગટ થશો

તેની ખબર નથી

યાદો જતી નથી

વાતો થતી નથી

(મેહુલ ત્રિવેદી)

9723893120

Gandhinagar


Advertisements