તું જ તારણહાર છે.


મને લાગે છે કે ,

હું તો રણે , જંગે કે યુદ્ધે ચડ્યો છુ ,આ જીંદગી માં,
ખુદા નથિ કોઇ કચાશ રાખી તારી બંદગી માં ,

તેથી જ કહુ છુ ,

જો મને મળે હાર તો એ તારી જ હાર છે ,
જો મને મળે હાર તો એ તારો જ હાર છે ,

એટલે જ મેહુલ કહે છે કે તું જ તારણહાર છે.

(મેહુલ ત્રિવેદી)

9723893120

Gandhinagar


Advertisements